Logo PWr

Korespondencyjny
Kurs z Matematyki

Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

O Kursie

Korespondencyjny Kurs z Matematyki prowadzony jest przez Politechnikę Wrocławską od roku 1972. Przygotowaniem zadań i sprawdzaniem prac zajmuje się zespół pracowników Wydziału Matematyki. O historii naszego Kursu możesz dowiedzieć się więcej z tekstu przygotowanego przez prof. Tadeusza Inglota.

Kurs jest bezpłatny, a tematy prac kontrolnych są ogłaszane na stronie Aktualne Zadania. Uczestniczenie w nim polega na pisemnym rozwiązywaniu zestawów zadań ogłaszanych na początku każdego miesiąca (od września do marca) i przesyłaniu rozwiązań tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną..

Rozwiązania są starannie sprawdzane przez naszych pracowników a uczestnicy kursu otrzymują szczegółowe uwagi do swoich rozwiązań i ewentualnych błędów.

Dodatkowo raz w miesiącu jeden z wykładowców spotyka się z uczestnikami kursu za pośrednictwem platformy Zoom. Na spotkaniach omawiane są zadania z poprzedniego miesiąca, przedstawiane są różne sposoby rozwiązywania i wyjaśniane są najczęściej powtarzające się błędy. Uczestnicy mają też możliwość zadawania pytań.

Termin spotkania 21.03.2024 godzina 18:00

LINK DO SPOTKANIA

Nasze zadania podzielone są na dwa poziomy – podstawowy i rozszerzony. Uczeń wybiera dowolnie odpowiadający mu zakres (należy go oznaczyć na kopercie). Zadania na poziomie rozszerzonym odpowiadają temu poziomowi matury z matematyki, natomiast w ramach poziomu podstawowego często wychodzimy nieco poza zakres materiału obowiązującego na maturze podstawowej. Chcemy w ten sposób zmobilizować naszych przyszłych studentów do uzupełniania swojej wiedzy już teraz, a to z pewnością bardzo ułatwi studia w czasie ich pierwszego semestru.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich kandydatów na studia techniczne. Po ukończeniu tego kursu będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do obowiązkowych wykładów matematycznych na pierwszych latach studiów a przy okazji bardzo dobrze przygotujesz się do matury.

Ochrona danych osobowych

Zapraszamy do uważnego przeczytania informacji o tym, co Politechnika Wrocławska zrobi z danymi osobowymi jakie pozostawisz w trakcie udziału w Korespondencyjnym Kursie z Matematyki (KKM) lub Korespondencyjnym Kursie z Fizyki (KKF).

Nasze działania mają na celu wsparcie osób z małych lokalnych społeczności oraz z bardzo oddalonych od Wrocławia miejscowości, w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego i studiów na uczelni technicznej. Sporządzamy związaną z tym dokumentację i używamy jej do promowania nauki i wiedzy. W związku z przypadkami zagubienia lub nie dostarczenia listów z poprawionymi rozwiązaniami zadań, prowadzimy rejestr uzyskanych wyników a na prośbę uczestnika udzielamy informacji o liczbie zdobytych punktów. Przetwarzamy dla powyższych celów dane osobowe uczestników Kursów a jeśli dane dotyczą osób niepełnoletnich to także ich opiekunów prawnych. Od 26 maja 2018 r. stosujemy przy tym do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ten akt prawny dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które podajesz decyduje Administrator, którym staje się Politechnika Wrocławska. Siedziba Administratora mieści się we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 a reprezentują go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju. Kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie http://pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył też osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Siedziba IOD jest taka sama jak siedziba Administratora. Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail:iod@pwr.edu.pl

Zgadzasz się na użycie danych

Gdy pozostawisz nam swoje dane osobowe to przyjmiemy, że wyrażasz tym samym zgodę na użycie tych danych w celach organizacyjnych KKM lub KKF - w tym np. dla przesyłania prac na wskazany adres. Przez okres trwania kursów KKM i KKF nie użyjemy tych danych do jakichkolwiek innych celów i nie będziemy ich nikomu udostępniać bez Twojej wiedzy. Zachowujesz przy tym prawo m.in. do wglądu do danych i ich poprawiania a także do ich usunięcia. W takim przypadku „zapomnimy” o Tobie a wszelkie dane na Twój temat przepadną. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przesłania poprawionych prac i do organizacji kursów przez Uczelnię. Nieudostępnianie tych danych uniemożliwiłoby jednocześnie udział w KKM czy KKF.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres trwania kursu, czyli od września do marca następnego roku. Po tym okresie usuniemy zbędne już dane osobowe. Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili i wówczas zostaną one bezpowrotnie usunięte z naszej bazy danych o uczestnikach kursów. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał do tego momentu na podstawie zgody (przed jej wycofaniem), ale może uniemożliwić kontynuację kursu.

Masz wpływ na swoją prywatność

Bez odrębnego zezwolenia (udzielonego w odpowiedniej formie) Uczelnia nie udostępni Twoich danych nikomu, kto nie wykaże podstawy prawnej dla takiego żądania. Nie podamy więc udostępnianych tu danych osobom trzecim w tym także innym uczestnikom, opiekunom czy rodzinie tych uczestników ani innym osobom.
  • - Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom w celach niezgodnych z realizacją kursu ani nie wykorzystujemy ich sami do celów marketingu bezpośredniego.
  • - Nie przekażemy udostępnionych danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
  • - Nie profilujemy uczestników kursu na Politechnice Wrocławskiej.
  • - Podane nam dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  • - Możesz żądać dostępu do podanych nam danych osobowych oraz prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo zwrócenia się o przeniesienie podanych nam danych.
  • - Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869.